Algemene voorwaarden GRS Infragroep B.V.

De Besloten vennootschap GRS Infragroep B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75053675 en is gevestigd aan de Willem van der Veldenweg 33a, 2451BA, te Leimuiden.

Artikel 1 Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Werkzaamheden door Aannemer.
3. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, hierna: GRS Infragroep B.V..
4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Aannemer.
7. Werkzaamheden: De werkzaamheden die GRS Infragroep B.V. aanbiedt zijn alle werkzaamheden in de ruimste zin van het woord binnen de aanleg van wegen, grondverzet, riolering, tuinen alsmede reguliere
bouwwerkzaamheden in de algemene burgerliljke en utiliteitsbouw.
8. Overeenkomst: de Overeenkomst, waarbij GRS Infragroep B.V. zich jegens Opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld, alsmede waarbij GRS adviseert, ontwerpt en waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van GRS Infragroep B.V., elke Overeenkomst tussen GRS Infragroep B.V. en Opdrachtgever en op elk werk dat door GRS Infragroep B.V. wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal GRS Infragroep B.V. aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met GRS Infragroep B.V. is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Het Aanbod

1. Alle door GRS Infragroep B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. GRS Infragroep B.V. is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft GRS Infragroep B.V. het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor GRS Infragroep B.V. gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Ingeval van een overeenkomst van aanneming van werk kunnen stelposten deel uit maken van het Aanbod. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen GRS Infragroep B.V. niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.
4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft GRS Infragroep B.V. het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.
5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.
6. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van GRS Infragroep B.V. zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht GRS Infragroep B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van GRS Infragroep B.V. heeft aanvaard door schriftelijke ondertekening.
2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan GRS Infragroep B.V., zal GRS Infragroep B.V. de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk Aanbod is maximaal 30 dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), daarna kan GRS Infragroep B.V.
niet meer aan een Aanbod gehouden worden.
3. GRS Infragroep B.V. is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door GRS Infragroep B.V. aan Opdrachtgever. Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
5. GRS Infragroep B.V. heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor GRS Infragroep B.V. gegronde reden te weigeren.
6. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met GRS Infragroep B.V., is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de offerte vermeld, tenzij anders overeengekomen.
2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die voor GRS Infragroep B.V. uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door GRS Infragroep B.V. van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door GRS Infragroep B.V. te maken kosten wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die GRS Infragroep B.V. over het gehele werk zou hebben gemaakt.
3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
4. Zowel Opdrachtgever als GRS Infragroep B.V. kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is GRS Infragroep B.V. nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. GRS Infragroep B.V. is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.
5. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de aanvangsdatum, is GRS Infragroep B.V. gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
6. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de volgende kosten in rekening gebracht. Ingeval van annulering tot een maand voor de aanvangsdatum wordt 20% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot drie weken tot de aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag gerekend, en tot een week voor de aanvangsdatum wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht. GRS Infragroep B.V. is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
7. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart GRS Infragroep B.V. voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 6 Annulering van de overeenkomst

1. Als de Opdrachtgever annuleert is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom, behalve als partijen iets anders hebben afgesproken. Deze is 50% als Opdrachtgever annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden.
2. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve als GRS Infragroep B.V. kan bewijzen dat zijn schade groter is of Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
3. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt GRS Infragroep B.V. dit schriftelijk.
4. Bij de Overeenkomst kan een Consument binnen 2 dagen, beginnend de dag na het sluiten van de Overeenkomst, schriftelijk annuleren tegen een gereduceerd percentage van 5% van de koopsom met een minimum van € 500. Als de Consument geen e-mailadres van GRS Infragroep B.V. heeft, kan hij ook per aangetekende brief annuleren. Hij bewijst dan via het gedateerde verzendbewijs dat verzending van de brief binnen 2 dagen is gebeurd.
5. De Consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten Overeenkomst geen annuleringskosten te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals in de wet voor deze verkoopmethode is vastgelegd.
6. Bij een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken kan een Consument de Overeenkomst ontbinden zonder kosten. Daarvan is sprake als de Consument misleid dan wel agressief benaderd is, ingeval de Consument door GRS Infragroep B.V. onder onredelijk zware druk is gezet bij het sluiten van de Overeenkomst. De Consument moet bewijzen dat hiervan sprake is geweest.
7. De Opdrachtgever zijnde een Bedrijf kan de overeenkomst niet kosteloosniet annuleren.

Artikel 7 Meer- en minderwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. GRS Infragroep B.V. is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal GRS Infragroep B.V. Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij GRS Infragroep B.V. de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is GRS Infragroep B.V. gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest en houtrot, is GRS Infragroep B.V. gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra Werkzaamheden leiden.
5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.
6. GRS Infragroep B.V. heeft het recht verzoeken of opdrachten tot meerwerk te weigeren indien het voor haar niet goed mogelijk is deze uit te voeren in verband met andere projecten of lopende werkzaamheden.

Artikel 8 Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor Consumenten worden prijzen inclusief btw getoond. Wanneer GRS Infragroep B.V. op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden, dient Opdrachtgever hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.
2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij GRS Infragroep B.V. Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. GRS Infragroep B.V. werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor GRS Infragroep B.V (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door GRS Infragroep B.V. ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is GRS Infragroep B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens GRS Infragroep B.V. begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is Opdrachtgever verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting , of deelbetaling bij tussentijdse opleveringen(en)van Opdrachtgever, is GRS Infragroep B.V. gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na mededeling van de prijswijziging aan GRS Infragroep B.V. heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag GRS Infragroep B.V. er gerechtvaardigd op vertrouwen dat Opdrachtgever met de prijswijziging heeft ingestemd.
6. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke betalingstermijn van 30 dagen.
7. Opdrachtgever dient deze factuur ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van GRS Infragroep B.V.. Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van GRS Infragroep B.V. een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
8. GRS Infragroep B.V. is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.
9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van GRS Infragroep B.V. bindend, tenzij Opdrachtgever anders kan bewijzen.
10. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van GRS Infragroep B.V.), dient Opdrachtgever hiervoor een meerprijs te vergoeden.
11. De werkbonnen van GRS Infragroep B.V. worden telkenmale aan de factuur gehecht en is leidend voor de door Opdrachtgever te betalen vergoeding. Opdrachtgever dient deze bonnen te ondertekenen voor akkoord. Bij gebreke hiervan wordt Opdrachtgever bij niet protesteren binnen vijf werkdagen geacht akkoord te zijn met de inhoud van de werkbonnen.

Artikel 9 Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning / ingebrekestelling ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien zij niet binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal GRS Infragroep B.V. zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien GRS Infragroep B.V. meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
4. GRS Infragroep B.V. is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door GRS Infragroep B.V., of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
5. Ook indien GRS Infragroep B.V., voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is GRS Infragroep B.V. gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst.

Artikel 10 Uitvoering werkzaamheden

1. GRS Infragroep B.V. zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed aannemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat GRS Infragroep B.V. ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.
2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is GRS Infragroep B.V. niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor GRS Infragroep B.V., en GRS de meerwerk-opdracht aanvaardt,is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
3. GRS Infragroep B.V. vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart GRS Infragroep B.V. expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. GRS Infragroep B.V. zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade aan GRS Infragroep B.V. te vergoeden.
4. GRS Infragroep B.V. is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
5. GRS Infragroep B.V. heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van Opdrachtgever werkzaam is.
6. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van GRS Infragroep B.V.. Bovendien is GRS Infragroep B.V. gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).
7. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is GRS Infragroep B.V. gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voorvloeiende kosten van GRS Infragroep B.V. volledig te voldoen, bij gebreke waarvan GRS gerechtigd is de werkzaamheden op te schorten tot dat betaling zal zijn verkregen
8. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
a. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer tijdig en op de door GRS Infragroep B.V. gewenste wijze aan GRS Infragroep B.V. ter beschikking worden gesteld;
b. GRS Infragroep B.V. op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is GRS Infragroep B.V. gerechtigd om haar Werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.
c. De door haar ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, zodat GRS Infragroep B.V. geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Werkzaamheden;
d. GRS Infragroep B.V. tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen;
e. GRS Infragroep B.V. tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en meer die door Opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk
anders zijn overeengekomen;
f. De werklocatie in zodanige staat is dat GRS Infragroep B.V. ongehinderd haar Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;
g. GRS Infragroep B.V. op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water, gas of stroomuitval komen voor rekening van de Opdrachtgever;
h. De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval;
i. De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van GRS Infragroep B.V. opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever;
j. Op de werklocatie dienen de door GRS Infragroep B.V. en/of diens (onder)aannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan GRS Infragroep B.V. gerekend worden.
k. In geval van grond, – of bodemwerkzaamheden is Opdrachtgever verplicht tenminste drie dagen vóór de aanvang van de Werkzaamheden een melding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te laten uitvoeren en de informatie hiervan verstrekt aan GRS Infragroep B.V.. Ook dient Opdrachtgever GRS Infragroep B.V. tijdig te informeren over alle kabels, leidingen alsmede alle mogelijke obstakels, belemmeringen en risico’s. Opdrachtgever dient alle instructies van KLIC op te volgen. Bij gebreke hiervan is GRS Infragroep B.V. gerechtigd de bijkomende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
l. GRS Infragroep B.V. vóór aanvang van de Werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. die al op de werklocatie aanwezig zijn. Indien dit niet tijdig verstrekt wordt, en ten gevolge van de onwetendheid schade ontstaat, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hieruit volgende kosten. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat ingeval van obstakels in de grond, onder leiding van Opdrachtgever door een vakbekwaam persoon proef-gravingen gedaan worden.
m. Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van GRS Infragroep B.V. tot het geven van inzicht in de (milieu)hygiënische toestand van de te bewerken bodem, het afgeven van een V&G plan ontwerpfase en/of het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie door een hiertoe erkend en gecertificeerd asbest inventarisatiebureau (SC 540) en/of een bouwstoffenonderzoek.
n. Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen te voorkomen.
o. Opdrachtgever is voorts verplicht om zorg te dragen voor het schoonmaken van de weg en plaatsen van deugdelijke waarschuwingen in geval van (mogelijk) gevaarlijke situaties.
9. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is GRS Infragroep B.V. gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
10. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en GRS Infragroep B.V. nalaat van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van GRS Infragroep B.V. om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
11. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan Opdrachtgever heeft verklaard dat zij ze wenst te behouden, dienen door haar te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door GRS Infragroep B.V. afgevoerd, onverminderd enige aansprakelijkheid van Opdrachtgever.

Artikel 11 Verhuur

1. GRS Infragroep B.V. zal, zoals overeengekomen, werktuigen, machines en/of materiaal voor de overeengekomen huurperiode beschikbaar stellen aan Opdrachtgever en Opdrachtgever verplicht zich het gehuurde aan te nemen gedurende de overeengekomen huurperiode. Indien (de)montage nodig is, zal de hiervoor benodigde tijd onderdeel uitmaken van de totale huurperiode. GRS Infragroep B.V. is te allen tijde gerechtigd het gehuurde te vervangen voor een gelijkwaardig huurobject.
2. De huurtermijn vangt aan op het moment van aflevering en eindigt wanneer het huurobject compleet en intact door GRS Infragroep B.V. in ontvangst is genomen. Wijziging en/of verlenging van de huurtermijn dient uiterlijk op of voor 12:00 van de laatste dag van de overeengekomen periode te worden overeengekomen.
3. Enkel GRS Infragroep B.V. is gehouden instructies van Opdrachtgever uit te voeren, indien deze, naar het oordeel van GRS Infragroep B.V., noodzakelijk worden geacht voor de Werkzaamheden en in overeenstemming zijn met de kwaliteit en de capaciteit van het verhuurde en het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld.
4. In geval van huur zonder personeel van GRS Infragroep B.V. wordt Opdrachtgever geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en is Opdrachtgever gehouden om het gehuurde in goede staat terug te leveren. Indien bij of na teruglevering uit onderzoek blijkt dat het teruggeleverde niet in goede staat verkeert, is Opdrachtgever verplicht de herstelkosten en eventuele andere schade aan GRS Infragroep B.V. te vergoeden. Opdrachtgever is voorts te allen tijde aansprakelijk voor alle schade aan, en/of veroorzaakt door het gehuurde tijdens alle transporten, die door of in opdracht van Opdrachtgever of een derde aan wie is doorverhuurd worden uitgevoerd
5. GRS Infragroep B.V. en/of een door haar ingeschakelde derde houdt een register bij van het gehuurde alsmede de gemaakte huururen. Dit register is leidend voor de vaststelling van de gemaakte huurkosten. Opdrachtgever is verplicht het register te ondertekenen.
6. Doorverhuur is verboden tenzij Opdrachtgever expliciet schriftelijk toestemming van GRS Infragroep B.V. heeft om het gehuurde door te verhuren aan derden indien Opdrachtgever gebonden blijft aan deze Overeenkomst met GRS Infragroep B.V..
7. Bij een niet tijdige teruglevering van het gehuurde, na afloop van de huurperiode, is Opdrachtgever verplicht de schade voortvloeiende uit deze termijnoverschrijding aan GRS Infragroep B.V. te vergoeden.
8. De huurprijzen zijn exclusief eventuele brandstof, aanvoer- en transportkosten, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 12 Verplichtingen Opdrachtgever als Huurder

1. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen dat het gehuurde tijdig en op de gewenste locatie aanwezig is.
2. Opdrachtgever dient wekelijks aan GRS Infragroep B.V. ter goedkeuring een overzicht te verstrekken van de bevoegde werknemers die zijn ingezet en een overzicht van het aantal verhuururen van de betreffende week te overleggen. Het door GRS Infragroep B.V. opgestelde urenregister is juist.
3. Opdrachtgever dient aan al haar verplichtingen in het kader van de Wet Keten Aansprakelijkheid te voldoen.
4. GRS Infragroep B.V. is te allen tijde gerechtigd een nader te bepalen deel van de door GRS Infragroep B.V. verschuldigde vergoeding te voldoen op de G-rekening van Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever dient aan al haar verplichtingen in het kader van de Wet Keten Aansprakelijkheid te voldoen. Tevens dient Opdrachtgever ervoor zorg de dragen dat met betrekking tot zowel het personeel, als de werktuigen en overige arbeidsmiddelen (waaronder de Arbo-verplichtingen) aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan. Op verzoek van GRS Infragroep B.V. dient Opdrachtgever dit te kunnen overleggen.
6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een opdracht uit te laten voeren door derden zonder expliciete schriftelijke toestemming van GRS Infragroep B.V.. Op de schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en de derde dienen deze algemene voorwaarden expliciet van toepassing te zijn waarbij Opdrachtgever de rechtspositie van GRS Infragroep B.V. inneemt en de ingehuurde derde de positie van Opdrachtgever.
7. Slechts de door GRS Infragroep B.V. aangewezen personen zijn te allen tijde bevoegd het gehuurde te besturen.

Artikel 13 (Op)Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat onder andere Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door GRS Infragroep B.V. of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft GRS Infragroep B.V. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn, welke minimaal gelijk is aan de periode waarin opdrachtgever nalatig of in gebreke is. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient GRS Infragroep B.V. schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door GRS Infragroep B.V. bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op de wijze zoals door de leverancier van GRS Infragroep B.V. is bepaald, maar komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering op eerste verzoek van GRS Infragroep B.V.. Het aannemen van zaken van GRS Infragroep B.V. door Opdrachtgever, is bewijs dat
de zaken in goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij eventuele schade uitdrukkelijk op het ontvangstbewijs wordt genoteerd.
4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is GRS Infragroep B.V. gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14 kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.
5. GRS Infragroep B.V. spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
6. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door GRS Infragroep B.V. gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
8. Indien GRS Infragroep B.V. te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de
aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
9. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.
10. GRS Infragroep B.V. is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van GRS Infragroep B.V..
11. GRS Infragroep B.V. is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 14 Onderhoud

1. Indien overgekomen, zal GRS Infragroep B.V. onderhoud c.q. reparatie verrichten. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. GRS Infragroep B.V. zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.
2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden aan GRS Infragroep B.V., waarna GRS Infragroep B.V. overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is GRS Infragroep B.V. gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan GRS Infragroep B.V..

Artikel 15 Opschorting

1. GRS Infragroep B.V., is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zulks naar keuze van GRS, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. GRS Infragroep B.V., na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
c. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende is;
d. door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van GRS Infragroep B.V. kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is GRS Infragroep B.V. gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
e. zich omstandigheden voordoen, zowel vòòr als tijdens uitvoering van de werkzaamheden welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van GRS Infragroep B.V. kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is Opdrachtgever schadeplichtig jegens GRS Infragroep B.V. voor alle directe en indrecte schade welke GRS Infragroep B.V. lijdt
3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door GRS Infragroep B.V., treden Partijen in overleg voor de overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever. GRS Infragroep B.V. zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 16 Garanties

1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen.
2. GRS Infragroep B.V. voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat GRS Infragroep B.V. in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door GRS Infragroep B.V. gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is GRS Infragroep B.V. gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van GRS Infragroep B.V., is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding verlangen.
5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van GRS Infragroep B.V. verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.
6. Hout is een natuurproduct en is uniek van structuur, nerf en kleur. Scheurvorming, gaten, oneffenheden, noesten en elk ander verandering en/of verschil door temperatuurwisseling en luchtvochtigheid zijn natuurlijke kenmerken en komen derhalve voor rekening en risico van Koper. Koper is voorafgaand aan de Overeenkomst geïnformeerd over de eigenschappen en onderhoud van het Product, en dat hout een natuurlijk materiaal betreft. Kleine afwijkingen en verschillen zijn gelet op het natuurproduct toegestaan.
7. Ingeval van maatwerk is de laatst overgedragen maatvoering bepalend voor vaststelling van de juistheid van de werkzaamheden door GRS Infragroep B.V..

Artikel 17 Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 18 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. GRS Infragroep B.V. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal GRS Infragroep B.V. de betrokkene hierover informeren.
2. Indien GRS Infragroep B.V. op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud

1. GRS Infragroep B.V. levert alle producten c.q. zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan GRS Infragroep B.V. heeft voldaan blijft het geleverd eigendom van GRS Infragroep B.V..
2. GRS Infragroep B.V. heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte producten c.q. zaken, onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van GRS Infragroep B.V.. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal GRS Infragroep B.V. de aangekochte producten c.q. zaken alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Opdrachtgever.
3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan GRS Infragroep B.V. worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 20 Overmacht

1. GRS Infragroep B.V. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van GRS Infragroep B.V. wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van GRS Infragroep B.V., (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking) of van andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van GRS Infragroep B.V. en (xi) overige situaties die naar het oordeel van GRS Infragroep B.V. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Indien naar het oordeel van GRS Infragroep B.V. de uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft GRS Infragroep B.V. het recht de Werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.
4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

Artikel 21 Verzekering

1. Opdrachtgever dient voorafgaand aan de aanvang van de Werkzaamheden het gehuurde verzekerd te hebben, waaronder de verplichte verzekeringen op basis van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. Opdrachtgever dient met betrekking tot het gehuurde zich ook adequaat te hebben verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot; kabel- en leidingschade en overig ‘werkrisico’, milieuaantasting en voor zover toepasselijk werkgeversaansprakelijkheid en verzekeringen voor bijzondere risico’s.
2. Het gehuurde is uitsluitend te gebruiken conform de reikwijdte van de door Opdrachtgever afgesloten verzekeringen.
3. De minimale verzekerde som van de hierboven genoemde verzekeringen dient 2.250.000, – euro per incident te bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever dient met betrekking tot de verzekeringen aan al haar verplichtingen met betrekking tot de verzekeringen, waaronder tijdige betaling van de premies, te voldoen.
4. Opdrachtgever is verplicht over een aansprakelijkheidsverzekering voor het gehuurde te beschikken waarin GRS Infragroep B.V. als huurder en/of houder meeverzekerd is. Dienaangaande verleent Opdrachtgever uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan GRS Infragroep B.V. om rechten te ontlenen aan deze verzekering. Indien Opdrachtgever een of meerdere verplichtingen van dit artikel niet is nagekomen en GRS Infragroep B.V. door een derde aangesproken wordt tot het betalen van enige schadevergoeding, is Opdrachtgever verplicht GRS Infragroep B.V. ter zake volledig te vrijwaren en alle door GRS Infragroep B.V. te betalen en/of reeds betaalde schadevergoeding volledig te vergoeden.

Artikel 22 Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door GRS Infragroep B.V. leidt tot aansprakelijkheid van GRS Infragroep B.V. jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door GRS Infragroep B.V. in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, dan wel aanneemsom minus materiaalkosten, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens GRS Infragroep B.V.. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak dan wel gebeurtenis per jaar.
2. GRS Infragroep B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor GRS Infragroep B.V. aansprakelijk is (gebleken), dient GRS Infragroep B.V. in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
4. In geval van maatvoering is GRS Infragroep B.V. niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of het doen van inmetingen. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze eindcontrole.
5. Indien de (gevolgen) van een) ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever. Ook is GRS Infragroep B.V. niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Opdrachtgever.
6. Nimmer is GRS Infragroep B.V. aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit verzakking van de bodem, grond en/of teelaarde indien de verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, be- of verwerken daarvan.
7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8. GRS Infragroep B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het verkeer op de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd.
9. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken, gereedschappen, machines, materialen en meer die GRS Infragroep B.V. in het kader van de uitvoering van de overeenkomt tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.
10. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is, zoals bijv. asbest, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
11. GRS Infragroep B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
12. GRS Infragroep B.V. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens GRS Infragroep B.V. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
13. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout, leidt niet tot aansprakelijkheid van GRS Infragroep B.V., tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als meerwerk.
14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van GRS Infragroep B.V. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij GRS Infragroep B.V. binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van GRS Infragroep B.V. vervalt na een jaar na het eindigen van de Overeenkomst tussen partijen.
15. De werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder begrepen fabrieksgaranties komen te vervallen. GRS Infragroep B.V. is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden.

Artikel 23 Geheimhouding

1. GRS Infragroep B.V. en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
2. Indien GRS Infragroep B.V. op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en GRS Infragroep B.V. zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is GRS Infragroep B.V. niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
3. De geheimhoudingsverplichting leggen GRS Infragroep B.V. en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 24 Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan GRS Infragroep B.V. verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien GRS Infragroep B.V. op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is GRS Infragroep B.V. verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.
2. Opdrachtgever vrijwaart GRS Infragroep B.V. van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Opdrachtgever vrijwaart GRS Infragroep B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Opdrachtgever vrijwaart GRS Infragroep B.V. voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van (bouw)vergunningen.
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan GRS Infragroep B.V. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten alsmede dat zij bevoegd en gerechtigd is tot het gerbuik daarvan
6. Opdrachtgever vrijwaart GRS Infragroep B.V. tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 25 Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van GRS Infragroep B.V. (inhoudende maar niet beperkt tot alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde, dan wel ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen, modellen, voorbereidend materiaal en meer) berusten uitsluitend bij GRS Infragroep B.V. en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten en bevoegdheden die zij uitdrukkelijk bij de Overeenkomst heeft verkregen.
3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop het intellectuele eigendomsrecht van GRS Infragroep B.V. rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever geeft toestemming aan GRS Infragroep B.V. om foto’s te maken van het opgeleverde, en/of de door Opdrachtgever gemaakte foto’s van het opgeleverde te plaatsen op zijn website en/of social media kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.

Artikel 26 Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van GRS Infragroep B.V. of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@grsinfragroep.nl met als onderwerp “klacht”, of via het opgegeven telefoonnummer.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil GRS Infragroep B.V. de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. GRS Infragroep B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 27 Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen GRS Infragroep B.V. en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. GRS Infragroep B.V. kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen GRS Infragroep B.V. en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag, locatie Leiden tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.